Dostawa materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnych – przetarg otwarty

    • Ogłoszenie
    • SIWZ
    • Załącznik 1 do SIWZ – Szczegółowy opis
    • Załącznik 2 do SIWZ – Wzór Formularza ofertowego

Odpowiedź Zamawiającego nr 1

W związku z odpowiedzią Zamawiającego poniżej zamieszczono zmienione dokumenty:

Zawiadomienie o wyborze oferty