Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w aktualnej formie powstało w wyniku kolejnych przekształceń.

 • Początek Przedsiębiorstwa sięga 1994 r., w którym uchwałą Rady Gminy Pilchowice z dnia 15.03.1994 r. Nr XXVIII/207/94 od dnia 01.04.1994 r. powołano zakład budżetowy pod nazwą Zakład Budowy i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji,
 • od 01.03.2005 r. uchwałą Nr XXIII/150/05 z dnia 03.02.2005 r. Rady Gminy Pilchowice przekształcono ZBiEWiK w Zakład Gospodarki Komunalnej.
siedziba firmy PPK

Następnie Rada Gminy Pilchowice 6.11.2008 r. podjęła uchwałę Nr XXV/159/08 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod Nr KRS 0000341632, pod nazwą Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Założycielem Spółki jest Gmina Pilchowice, która jest jedynym wspólnikiem ze 100% udziałem, który aktualnie wynosi 25.177.000,00 zł.

Wiodącą działalnością Przedsiębiorstwa jest:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • jak również inne usługi komunalne świadczone dla ludności i jednostek gospodarczych.

Nadzór nad Spółka sprawuje trzyosobowa Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:

 • Krystyna Siejna – Przewodnicząca
 • Zdzisław Lisowski – Wiceprzewodniczący
 • Katarzyna Sosada – Sekretarz

Skład Zarządu:

 • Agata Mosiądz-Kramorz – prezes Zarządu

Schemat organizacyjny Spółki wyodrębnia dwa piony, tj:

 • pion Finansowo-Administracyjny – kierownik Magdalena Gontarz- Ludwig,
 • pion Techniczno-Eksploatacyjny – kierownik Robert Nasuta.

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. od momentu powstania spełnia założona misję swojego działania w obszarze usług komunalnych, których odbiorcą jest społeczność Gminy Pilchowice.

Spółka stawiając czoło trudnym wymaganiom rynkowym, ciągle podnosi jakość świadczonych usług. Dzięki temu utrzymujemy zaufanie Klientów, które jest dla nas najważniejszym wyróżnieniem.