Realizacja projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla części sołectwa Żernica – etap II

Cele projektu

Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania 5.1 jest zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych, co świadczy o tym, że cel projektu jest w pełni zgodny z celem RPO tj. CT 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, a także z CS 6b) RPO oraz CS Działania 5.1." Jednocześnie projekt wpisuje się w założenia strategii ZIT (działanie D2.2.2. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej), wykazując zgodność z CS C2.2.2.1. Powyższe jednoznacznie wskazuje, że projekt przyczyni się do kompleksowej realizacji celów strategicznych w priorytetowych dziedzinach.

Planowane efekty

Wskutek realizacji projektu planowane jest podłączenie budynków w Żernicy przy ul. Brzozowej i 1 Maja, łącznie 47 budynków zamieszkałych przez 179 osób.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu będzie rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w sołectwie Żernica przy ul. Górniczej. Obecna oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią typu Bioblok200, a jej przepustowość wynosi 200 m3/dobę, co odpowiada 1667 RLM. Ze względu na rozmiar aglomeracji żernickiej wynoszący 2816 RLM oraz planowaną rozbudowę sieci kanalizacyjnej i przyłączanie kolejnych posesji do kanalizacji pojawia się konieczność rozbudowy.

Planowana jest rozbudowa oczyszczalni celem zwiększenia przepustowości o kolejne 200 m3/doba (1667 RLM). Po modernizacji oczyszczalnia osiągnie wydajność 400 m3/d i 3334 RLM, co pozwoli na przyłączenie całego sołectwa Żernica wraz z rezerwą na zwiększenie liczby mieszkańców, gdyż sołectwo Żernica jest najbardziej rozwijającym się sołectwem gminy pod względem nowych mieszkańców.

Wartość projektu

 • Wydatki ogółem 5 582 002,03
 • Wydatki kwalifikowane 3 849 540,27
 • Wkład Funduszy Europejskich 3 272 109,21

Budowa oczyszczalni ścieków Piaski

Cele projektu

Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania 5.1 jest zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych, co świadczy o tym, że cel projektu jest w pełni zgodny z celem RPO tj. CT 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, a także z CS 6b) RPO oraz CS Działania 5.1." Jednocześnie projekt wpisuje się w założenia strategii ZIT (działanie D2.2.2. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej), wykazując zgodność z CS C2.2.2.1. Powyższe jednoznacznie wskazuje, że projekt przyczyni się do kompleksowej realizacji celów strategicznych w priorytetowych dziedzinach.

Planowane efekty

Obecnie istniejące oczyszczalnie ścieków nie wypełniają potrzeb i nie spełniają wymagań dotyczących wskaźników ochrony środowiska. W związku z ciągłą rozbudową sieci kanalizacyjnej konieczne było podjęcie decyzji o budowie nowej oczyszczalni, docelowo obsługującej całą aglomerację Pilchowice. Obecna wielkość aglomeracji wynosi 3418 RLM. Istniejąca trzy stare oczyszczalnie ścieków o przepustowości 558, 142 i 350 RLM są oparte o przestarzałą i niewydajną technologię. Ze względu na istniejącą sieć kanalizacyjną orz możliwe podłączenia do odbiornika ścieków oczyszczonych lokalizacja nowej oczyszczalni na terenie istniejącej oczyszczalni przy ul. Barbórki jest jedyna możliwa.

Projektowana oczyszczalnia w pierwszym etapie będzie miała zdolność oczyszczania ścieków na poziomie 2500 RLM z możliwością rozbudowy do 6000 RLM.

Na etapie prac projektowych przeprowadzono analizy związane z wyborem technologii oczyszczania ścieków i wybrano rozwiązania charakteryzujące się najniższym kosztem inwestycyjnym, eksploatacyjnym i najwyższą trwałością przyjętych rozwiązań.

Wartość projektu

 • Wydatki ogółem 5 664 083,32
 • Wydatki kwalifikowane 4 239 892,75
 • Wkład Funduszy Europejskich 3 603 906,00

Przerwa w dostawie wody

Nieborowice, dnia 28 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nieborowicach informuje, że dnia 1 sierpnia 2017 r. (wtorek) w godzinach 600 – 1600 planowana jest przerwa w dostawie wody w sołectwie Żernica dla ulic:

 • Leopolda Miki nr od 16 do 24 i od 41 do 45,
 • Podgórna nr od 2 do 6 oraz nr 3,
 • Nieborowska nr od 29 do 47,
 • Górnicza nr 78a, 78b i 82,
 • Leśna nr od 2 do 12 i od 1 do 1E,
 • Wrzosowa nr od 2 do 8 i od 1 do 3,
 • a także ul. Jaśminowa.

Za utrudnienia przepraszamy.

Taryfa bez zmian

Nieborowice, dnia 24 lutego 2017 r.

OGŁOSZENIE

Uchwałą Rady Gminy Pilchowice, nr XXX/251/17 z dnia 12 stycznia 2017 roku, na terenie gminy Pilchowice zostały zatwierdzone stawki taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Będą one obowiązywać od dnia 01 marca 2017 r. do  dnia 28 lutego 2018 r.

Taryfa za dostawę wody

Cena dla gospodarstw domowych za 1 m– 5,35 zł + VAT 8 % – brutto 5,78 

Opłata abonamentowa (miesięcznie)

 • Opłata abonamentowa za wodomierz główny cena za każdy wodomierz – 3,55 zł netto – 3,83 zł brutto
 • Opłata stała za dodatkowy wodomierz do obliczania wody bezpowrotnie zużytej – 2,45 zł netto – 2,65 zł brutto
 • Opłata stała dla osób rozliczanych wg norm zużycia 2,70 zł netto – 2,92 zł brutto

 

Taryfa za odprowadzanie ścieków

Cena dla gospodarstw domowych za 1 m3  – 7,81 zł + VAT 8 % – brutto 8,43 

Opłata abonamentowa (miesięcznie)

 • Opłata abonamentowa za wodomierz główny (cena za każdy wodomierz) – 0,85 zł netto – 0,92 zł brutto
 • Opłata stała za dodatkowy wodomierz zabudowany na własnym ujęciu wody, służący do obliczenia ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacji sanitarnej (cena za każdy wodomierz) – 2,45 zł netto – 2,62 zł brutto

Cena za 1 m3 dostarczonej wody i 1m3 odprowadzonych ścieków uwzględnia dopłatę z budżetu gminy Pilchowice, na podstawie Uchwał Rady Gminy Pilchowice nr XXXI/261/17 oraz XXXI/262/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

Strona w przebudowie

Przepraszamy za chwilowe niedogodności związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej. W wyniku awarii zmuszeni byliśmy do zamknięcia poprzedniej strony i przygotowania jej nowej wersji w bezpiecznym środowisku.

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w związku z pracami na infrastrukturze wodociągowej 13 lutego 2017 (poniedziałek), w godzinach 8:00 – 12:00, wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców następujących ulic w sołectwie Wilcza:

 1. Rybnicka,
 2. Krótka,
 3. Nowa,
 4. Karola Miarki: numery parzyste od 18 do 18c.
 5. Rodzinna.

Prosimy o zmagazynowanie wody na czas przerwy. W miarę możliwości przerwa ulegnie skróceniu. Za utrudnienia wynikłe z tego powodu przepraszamy.