INFORMACJA PPK SP. Z O.O. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nieborowicach  przy ul. Głównej 52, 44-144 Nieborowice (dalej również jako: „PPK” lub „Administrator”), tel. 32 332 71 58 ; e-mail: ppk@pilchowice.pl.
  2. Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość kontaktowania się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych telefonicznie pod nr (32) 332 71 58,  wew. 102 lub 105, lub za pośrednictwem adresu  pocztowego: 44-144 Nieborowice, ul. Główna 52, bądź elektronicznego: ppk@pilchowice.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych w szczególności:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B) i III c) RODO w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą ( dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu wniosku o zawarcie umowy i wniosku o wydanie warunków technicznych). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b).

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych, (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celu świadczenia usług.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych osobowych usługi związane z realizacją umowy oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

5. Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo:

1). dostępu do treści danych oraz ich sprostowania i uzupełnienia

2). żądania usunięcia danych

3). żądania ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość danych osobowych,

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) Administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub roszczeń,

d) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. Z lit. E) lub f),

e) Do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu, osoby, której dane dotyczą.

4). do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

5). żądanie zaprzestania przetwarzania,

6). przenoszenia danych,

7). do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  1. posprzedażowej obsługi Odbiorców usług ( np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Adminstratorowi danych osobowych,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora danych osobowych ( np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).