W sytuacjach awaryjnych
prosimy o kontakt ze Stacją Uzdatniania Wody w Nieborowicach czynną 24/7
Telefony alarmowe: 32 332 71 76
504 063 241

Nasza oferta

Dostarczamy wodę

Głównym naszym zadaniem jest dostarczyć Państwu wodę.

Odbieramy nieczystości

Zapewniamy odbiór nieczystości.

Realizujemy inwestycje

Budujemy sieci wodociągowo-kanalizacyjne.

Wiodącą działalnością Przedsiębiorstwa jest: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, jak również inne usługi komunalne świadczone dla ludności i jednostek gospodarczych.

19 813 263,60

Wydatki
ogółem

13 983 927,20

Wydatki
kwalifikowalne

6 876 015,21

Wkład
Funduszy Europejskich

3 365 874,00

Wkład
NFOŚ

Oferta pracy – Pracownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego

Do 8 czerwca 2018 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów OFERTA PRACY Pracownik Działu Technicznego

Realizacja projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla części sołectwa Żernica – etap II

Cele projektu

Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania 5.1 jest zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych, co świadczy o tym, że cel projektu jest w pełni zgodny z celem RPO tj. CT 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, a także z CS 6b) RPO oraz CS Działania 5.1." Jednocześnie projekt wpisuje się w założenia strategii ZIT (działanie D2.2.2. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej), wykazując zgodność z CS C2.2.2.1. Powyższe jednoznacznie wskazuje, że projekt przyczyni się do kompleksowej realizacji celów strategicznych w priorytetowych dziedzinach.

Planowane efekty

Wskutek realizacji projektu planowane jest podłączenie budynków w Żernicy przy ul. Brzozowej i 1 Maja, łącznie 47 budynków zamieszkałych przez 179 osób.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu będzie rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w sołectwie Żernica przy ul. Górniczej. Obecna oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią typu Bioblok200, a jej przepustowość wynosi 200 m3/dobę, co odpowiada 1667 RLM. Ze względu na rozmiar aglomeracji żernickiej wynoszący 2816 RLM oraz planowaną rozbudowę sieci kanalizacyjnej i przyłączanie kolejnych posesji do kanalizacji pojawia się konieczność rozbudowy.

Planowana jest rozbudowa oczyszczalni celem zwiększenia przepustowości o kolejne 200 m3/doba (1667 RLM). Po modernizacji oczyszczalnia osiągnie wydajność 400 m3/d i 3334 RLM, co pozwoli na przyłączenie całego sołectwa Żernica wraz z rezerwą na zwiększenie liczby mieszkańców, gdyż sołectwo Żernica jest najbardziej rozwijającym się sołectwem gminy pod względem nowych mieszkańców.

Wartość projektu

  • Wydatki ogółem 5 582 002,03
  • Wydatki kwalifikowane 3 849 540,27
  • Wkład Funduszy Europejskich 3 272 109,21

Budowa oczyszczalni ścieków Piaski

Cele projektu

Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania 5.1 jest zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych, co świadczy o tym, że cel projektu jest w pełni zgodny z celem RPO tj. CT 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, a także z CS 6b) RPO oraz CS Działania 5.1." Jednocześnie projekt wpisuje się w założenia strategii ZIT (działanie D2.2.2. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej), wykazując zgodność z CS C2.2.2.1. Powyższe jednoznacznie wskazuje, że projekt przyczyni się do kompleksowej realizacji celów strategicznych w priorytetowych dziedzinach.

Planowane efekty

Obecnie istniejące oczyszczalnie ścieków nie wypełniają potrzeb i nie spełniają wymagań dotyczących wskaźników ochrony środowiska. W związku z ciągłą rozbudową sieci kanalizacyjnej konieczne było podjęcie decyzji o budowie nowej oczyszczalni, docelowo obsługującej całą aglomerację Pilchowice. Obecna wielkość aglomeracji wynosi 3418 RLM. Istniejąca trzy stare oczyszczalnie ścieków o przepustowości 558, 142 i 350 RLM są oparte o przestarzałą i niewydajną technologię. Ze względu na istniejącą sieć kanalizacyjną orz możliwe podłączenia do odbiornika ścieków oczyszczonych lokalizacja nowej oczyszczalni na terenie istniejącej oczyszczalni przy ul. Barbórki jest jedyna możliwa.

Projektowana oczyszczalnia w pierwszym etapie będzie miała zdolność oczyszczania ścieków na poziomie 2500 RLM z możliwością rozbudowy do 6000 RLM.

Na etapie prac projektowych przeprowadzono analizy związane z wyborem technologii oczyszczania ścieków i wybrano rozwiązania charakteryzujące się najniższym kosztem inwestycyjnym, eksploatacyjnym i najwyższą trwałością przyjętych rozwiązań.

Wartość projektu

  • Wydatki ogółem 5 664 083,32
  • Wydatki kwalifikowane 4 239 892,75
  • Wkład Funduszy Europejskich 3 603 906,00

Przerwa w dostawie wody

Nieborowice, dnia 28 lipca 2017 r. OGŁOSZENIE Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nieborowicach informuje, że dnia 1 sierpnia 2017 r. (wtorek) w godzinach 600 – 1600 planowana jest przerwa w dostawie wody w sołectwie Żernica dla ulic: Leopolda Miki nr od 16 do 24 i od 41 do 45, Podgórna nr od 2 do 6 […]

Taryfa bez zmian

Nieborowice, dnia 24 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE Uchwałą Rady Gminy Pilchowice, nr XXX/251/17 z dnia 12 stycznia 2017 roku, na terenie gminy Pilchowice zostały zatwierdzone stawki taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Będą one obowiązywać od dnia 01 marca 2017 r. do  dnia 28 lutego 2018 r. Taryfa za dostawę wody Cena […]

Strona w przebudowie

Przepraszamy za chwilowe niedogodności związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej. W wyniku awarii zmuszeni byliśmy do zamknięcia poprzedniej strony i przygotowania jej nowej wersji w bezpiecznym środowisku.

Telefony alarmowe

Telefony alarmowetelefony alarmowe:
32 332 71 76, 504 063 241

Skip to content