REALIZACJA PROJEKTU UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ DLA CZĘŚCI SOŁECTWA ŻERNICA – ETAP II