Decyzją Nr GL.RZT.70.98.2021 z dnia 16.04.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdził ustalone przez Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedziba w Nieborowicach, przy ul. Głównej 52, taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Pilchowice na okres 3 lat. Przedmiotowa decyzja została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 07.05.2021r.

W związku z powyższym od 15.05.2021 r. do 14.05.2024 r. będą obowiązywały niżej wymienione ceny i stawki opłat taryfowych za świadczenie następujących usług:


Wysokość cen opłat za dostarczoną wodę

Uchwała LVIII/418/23 Rady Gminy Pilchowice w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/238/21 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie dopłat z budżetu gminy do ceny 1 m3 wody

Uchwała LVIII/419/23 Rady Gminy Pilchowice w sprawie dopłat z budżetu gminy do ceny 1 m3 ścieków